Yutaka Yoshida & Tadataka Unno "DANRO" release tour

Yutaka Yoshida - bass

Tadataka Unno - piano

 

Bunka, Hoya Tokyo, Japan