Yosuke Sato Trio

Yosuke Sato - alto

Tadataka Unno - piano

Yutaka Yoshida - bass

 

Lavandula, 639 Nishiowada Futtu Chiba, Japan