Yoshio "Chin" Suzuki Trio

Yoshio "Chin" Suzuki - bass

Tadataka Unno - piano

Rei Yamada - drums

 

Body & Soul, Aoyama Tokyo, Japan