Tadataka Unno Trio

Tadataka Unno - piano

Takumi Awaya - bass

Daisuke Kurata - drums

 

NARU, Ochanomizu Tokyo, Japan